KSM - papiernictvo Nitra

Pravidlá súťaže „Vyhrajte balíček školských produktov!“

Usporiadateľom súťaže s názvom Vyhrajte balíček školských produktov!“ (ďalej len „súťaž“) je:

Ing. Ľudovít Ligač – KSM
so sídlom Coboriho 1, OD Polygon, prízemie
949 01 Nitra
IČO: 33715513
(ďalej len „usporiadateľ“ alebo „KSM Papiernictvo“).

Termín konania súťaže

Súťaž prebieha od 04.09.2023 do 08.09.2023 (ďalej len „čas konania súťaže“) prostredníctvom sociálnej siete Facebook (ďalej len „Facebook“).

Podmienky účasti v súťaži
Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito
pravidlami súťaže. Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony (osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony, sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá sa zapojí na oficiálnej stránke Papiernicvta KSM na Facebooku (ďalej len „FB KSM Papiernictvo“) do súťaže Vyhrajte balíček školských produktov!
(ďalej len „súťaž“), a to prostredníctvom pridania „like“ alebo „srdiečka“ a odpovede
do komentára pod súťažný príspevok s výzvou: Stačí, ak nám dáte like ❤️ a napíšete do komentára, ktorú značku školských potrieb máte najradšej: Faber-Castell ✏️, Centropen 🖋️, alebo Maped ✂️?“, ktorým usporiadateľ vyhlási súťaž, a to v čase konania súťaže (ďalej len „súťažný príspevok“).
Účasť v súťaži nie je podmienená nákupom žiadneho tovaru v predajni KSM. Z nákupu
tovaru v predajni KSM nevyplývajú pre súťažiacich žiadne výhody. Cieľom súťaže je
zvýšenie povedomia o firme u používateľov Facebooku, získanie potenciálnych zákazníkov a tým zvýšenie príjmov z predaja tovaru.
Do súťaže sa môže účastník súťaže zapojiť aj viackrát v čase konania súťaže. V priebehu celej
súťaže sa súťažiaci môže stať výhercom jedenkrát, t. j. jeden súťažiaci môže vyhrať jednu
výhru.
Zúčastniť sa je možné aj pod pseudonymom. V prípade, že sa z dôvodu uvedeného chybného
kontaktu nie je možné s výhercom spojiť, zaniká jeho nárok na výhru a výhra pripadá
náhradnému výhercovi.
Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže
nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala
výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na
výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá a spôsobom uvedeným v bode 5. týchto pravidiel
bude ustanovený náhradný výherca. V prípade, ak sa výhra takejto osobe už odovzdala, alebo
dôvody, pre ktoré nemala byť osoba v zmysle tohto odseku do súťaže zaradená, sa zistia po
okamihu odovzdania výhry takejto osobe, je usporiadateľ súťaže oprávnený postupovať podľa
bodu 7. týchto pravidiel.
Ak je výhercom neplnoletá fyzická osoba, poskytne po jej oboznámení s výhrou na požiadanie
usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom
prípade stráca nárok na výhru a v takom prípade bude spôsobom uvedeným v bode 5. týchto
pravidiel ustanovený náhradný výherca.
Z účasti v súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a rodinní príslušníci týchto
zamestnancov v priamej línii, súrodenec zamestnanca usporiadateľa a manžel zamestnanca
usporiadateľa. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, tak táto nemá nárok na výhru
a výhra sa takejto osobe neodovzdá. Zároveň v takom prípade spôsobom uvedeným v bode 5.
týchto pravidiel bude ustanovený náhradný výherca. Ak sa výhra takejto osoba už
odovzdala, alebo dôvody, pre ktoré bola osoba v zmysle tohto odseku zo súťaže vylúčená, sa
zistia po okamihu odovzdania výhry takejto osobe, je usporiadateľ súťaže oprávnený
postupovať podľa bodu 7. týchto pravidiel.

Výhry v súťaži

Účastník súťaže, ktorý splní podmienky súťaže podľa bodu 3. týchto pravidiel, bude zaradený
do žrebovania o nasledovné výhry

  1. Balíček produktov značky Faber – Castell
  2. Balíček produktov značky Centropen
  3. Balíček produktov značky Maped
    (ďalej jednotlivo aj ako „výhra“)

Spôsob výberu výhercov

Usporiadateľ súťaže vyžrebuje z účastníkov súťaže troch (3) výhercov, z ktorých každý získa
jednu (1) výhru. Určenie výhercov prebehne žrebovaním, žrebovanie bude prebiehať bez
prítomnosti verejnosti a uskutoční sa najneskôr do štyroch (4) pracovných dní po skončení
času konania súťaže. Výhercom súťaže sa súťažiaci môže stať v priebehu súťaže iba raz.

Oznámenie o výhre a distribúcia výhry

Výherca bude informovaný o výhre usporiadateľom prostredníctvom súkromnej správy na
Facebooku a požiadaný o oznámenie kontaktných údajov, a to mena, priezviska, telefónneho
čísla a korešpondenčnej adresy na e-mail ksm@ksm.sk za účelom zaslania výhry.
Výherca bude kontaktovaný do troch (3) kalendárnych dní odo dňa, kedy bude o výhre
rozhodnuté.
Usporiadateľ zašle výhercovi výhru najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní. Ak výherca
usporiadateľovi neodpovie v lehote dvoch (2) kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre,
prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu. Spôsobom uvedeným v bode 5. týchto pravidiel súťaže bude ustanovený náhradný výherca.
Výherca nie je povinný výhru prijať.
Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za
účelom doručenia výhry. Papiernictvo KSM nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny
adresy výhercu, o ktorej nebol usporiadateľ upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie
alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže
z dôvodov spočívajúcich na strane Slovenskej pošty, či iného poštového dopravcu – kuriéra.
Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier.
Reklamácie sa na výhry nevzťahujú, pokiaľ v jednotlivom prípade nie je dohodnuté inak.

Vylúčenie z účasti v súťaži

V prípade porušenia týchto pravidiel súťaže si usporiadateľ vyhradzuje právo bez varovania
vylúčiť daných súťažiacich zo súťaže.
Vylúčení budú najmä tí súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky účasti
v súťaži alebo ich porušia. Usporiadateľ je ďalej oprávnený rozhodnúť o vylúčení všetkých
súťažiacich ktorí:
a) využívajú nepovolené pomôcky (napr. hackerské nástroje, vírusy, trójske kone atď.) alebo
nadobúdajú výhody iným spôsobom prostredníctvom manipulácie;
b) sa zúčastnia súťaže v mene tretích osôb (s ich vedomím alebo bez ich vedomia);
c) sa na súťaži zúčastnia za pomoci výherných spolkov, automatizovaných služieb a
predovšetkým profesionálnej výhernej služby;
d) odpovedia na súťažný príspevok komentárom, ktorý obsahuje akékoľvek nevhodné
vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne akceptovanými pravidlami
slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, obsahovali inak nevhodný
obsah či boli v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo
poškodzovali dobré meno Papiernictva KSM.
Pri každom vylúčení zo súťaže bude výhercovi následne výhra odobraná, prípadne bude
musieť vrátiť hodnotu odovzdanej alebo dodanej výhry.
Rozhodnutie usporiadateľa je konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania.

Predčasné ukončenie súťaže

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez
predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní
najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia
alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny
priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním
súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

Vylúčenie zodpovednosti za škody

Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z
účasti v súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti
alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú
poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

Všeobecné podmienky

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou
organizovaná ani podporovaná.
Informácie o účastníkoch súťaže nie sú poskytované spoločnosti Facebook, ale firme KSM, ako správcovi stránky Papiernictva KSM na sociálnej sieti Facebook.
Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely tejto súťaže. Za
obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook, ale výhradne jej usporiadateľ.
Spoločnosť Facebook nie je v žiadnom prípade akokoľvek spojená s touto súťažou. Akákoľvek
zodpovednosť zo strany spoločnosti Facebook je v rámci tejto súťaže vylúčená.
Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne
dodržiavať.
Súťažiaci tým, že sa do súťaže zapojí, berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú
usporiadateľom použité za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže (použitie telefónneho
čísla a korešpondenčnej adresy v prípade, ak ide o výhercu). Podmienky ochrany osobných
údajov v rámci súťaže sú predmetom samostatného dokumentu a účastníci/potenciálni
účastníci súťaže sú o nich vopred informovaní. V ostatných prípadoch platia všeobecné
podmienky spracúvania osobných údajov usporiadateľa, ktoré sú zverejnené na www.ksm.sk.
Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov, podliehajúci zdaneniu a príslušným odvodom.
Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu výhru.
O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona.
Sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na priebeh súťaže sa zasielajú písomne e-mailom na
ksm@ksm.sk, a to do 14 dní od vzniku dôvodu na sťažnosť, najneskôr však do 10 dní
od skončenia času súťaže. Na sťažnosti zaslané po termíne a oznámené prostredníctvom
telefónu sa neprihliada.
Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť
ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú
nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných
neplatných ustanovení.
Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto pravidlá
súťaže sú k dispozícii na stránke www.ksm.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle
usporiadateľa.

V Nitre, dňa 03.09.2023

Impressum
Ing. Ľudovít Ligač – KSM
Kancelársky spotrebný materiál
Coboriho 1, OD Polygon, prízemie
949 01 Nitra
IČO: 33715513; IČ DPH: SK1020405221
Účet: ČSOB SK13 7500 0000 0040 2538 6710
Oú-Odbor živnos. podn. reg. č. 94/4424

Adresa
Coboriho 1
OD Polygon, prízemie
949 01 Nitra
Slovenská republika
Kontakt
Otváracie hodiny
  • Po-Pi: 8:30 - 17:00
  • So: zatvorené
Cashback

Pravidlá súťaže „Vyhrajte balíček školských produktov!“ KSM , 2015 © BE INOVATIVE