KSM - papiernictvo Nitra

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľ Ing. Ľudovít Ligač – KSM, Coboriho 1, 949 01 Nitra, IČO: 33 715 513 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracováva sama alebo prostredníctvom tretích strán. Pre prevádzkovateľa je mimoriadne dôležité, aby každá dotknutá fyzická osoba chápala, ktoré osobné údaje o nej spracúvame, prečo to robíme a aké sú jej práva. Osobné údaje dotknutých osôb môžeme spracúvať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od typu dotknutej osoby. V tomto dokumente nižšie nájdete všeobecné informácie ako:

 • identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa (časť 1. tohto dokumentu),
 • Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov (časť 2. tohto dokumentu),
 • informácie o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania (časť 3. tohto dokumentu)

pričom Viac informácii o spracúvaní osobných údajov vo Vašom konkrétnom prípade nájdete v časti 4. tohto dokumentu v závislosti od toho či ste:
– návštevník našej webovej stránky (časť 4.1. tohto dokumentu)
– klient resp. záujemca o produkt (časť 4.2. tohto dokumentu)
– uchádzač o zamestnanie (časť 4.3. tohto dokumentu)
– dodávateľ (resp. obchodný partner) (časť 4.4. tohto dokumentu)

Týmto Vás zároveň chceme v mene Prevádzkovateľa Ing. Ľudovít Ligač – KSM požiadať, aby ste nám poskytli vždy len aktuálne a správne osobné údaje, ktoré následne Prevádzkovateľ bude spracúvať. V prípade, ak príde k zmene osobných údajov, Vás zároveň prosíme o oznámenie tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu.

Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracovaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí, používame fyzické, elektronické a organizačné opatrenia na predchádzanie vzniku takýchto situácií v súlade s našimi internými pravidlami v oblasti ochrany osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa Ing. Ľudovít Ligač – KSM

Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa Ing. Ľudovít Ligač – KSM sú:
obchodné meno: Ing. Ľudovít Ligač – KSM
sídlo: Coboriho 1, 949 01 Nitra
IČO: 33 715 513

zápis v: Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, číslo živnostenského registra: 403-11261
email: ksm@ksm.sk
tel. č.: 037/6523655

Prevádzkovateľ Ing. Ľudovít Ligač – KSM nemá ustanovenú zodpovednú osobu (Prevádzkovateľ v súlade s GDPR a so Zákonom o ochrane osobných údajov na ustanovenie zodpovednej osoby nie je povinný).

Práva dotknutej osoby

V prípade, že Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje máte, ako dotknutá osoba, nasledovné práva:

Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese uvedenej v časti 1. tohto dokumentu, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu (alebo iným primeraným spôsobom). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v elektronickej forme ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

V prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov na adrese

Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
 
Identifikačné údaje:
IČO: 36064220
DIČ: 2021685985
 
Sekretariát úradu:
+421 /2 3231 3214
 
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v SR Úrad odporúča vykonať podania prostredníctvom poštových alebo elektronických služieb (www.slovensko.sk). Osobné podania od 29.11.2021 je možné uskutočniť len v nevyhnutných prípadoch najneskôr do 12:00 hod.

3. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

4. Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa dotknutých osôb

Ustanovenia tohto bodu 4. sa nevzťahujú na dotknuté osoby, ktoré boli Prevádzkovateľom Ing. Ľudovít Ligač – KSM osobitne písomne poučené v súlade s § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajov v prípade, ak dotknutá osoba vlastnoručne takéto poučenie podpísala, a to od momentu takého vlastnoručného podpísania poučenia.

4.1. Návštevník webovej stránky Prevádzkovateľa Ing. Ľudovít Ligač – KSM

Prevádzkovateľ Ing. Ľudovít Ligač – KSM je prevádzkovateľom webovej stránky – internetového obchodu umiestnenej na adrese www.ksm.sk (ďalej aj ako “e-shop”).

Čo sú to súbory Cookies?

Ak navštívite stránku (vrátane webovej ), ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v prehliadači vášho počítača alebo mobilného zariadenia (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní.

Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho vás stránka „spozná“ a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo vám umožní vstup resp. ponúkne doplnenie údajov vyplnených pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazuje relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť.

Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom služieb Google Analytics, Google Ads, Facebook, Piwik, Exponea a HotJar. Ide o analytické nástroje, ktoré pomáhajú vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

V prípade, že nastavíte blokovanie zápisu cookies do Vášho prehliadača, je možné, že niektoré časti internetových stránok používajúcich súbory cookies (vrátane našej webovej stránky) nebudú fungovať bez určitých problémov alebo spomalení. Nastavenia cookies. Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke www.allaboutcookies.org.

Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať. Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných cookies nájdete nižšie:

Internet Explorer www.windows.microsoft.com
Safari www.support.apple.com
Opera www.help.opera.com
Mozilla Firefox www.support.mozilla.org
Google Chrome www.support.google.com
Brave www.support.brave.com

4.1.1. Účel spracovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ Ing. Ľudovít Ligač – KSM môže spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely:

 • optimalizácia zobrazenia webovej stránky a cielenia reklamy s využitím súborov cookies,
 • zasielanie marketingových materiálov a ponúk na základe žiadosti dotknutej osoby (tzv. „mailing“) resp. po vyjadrení Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov na taký účel.

Pozn.: v prípade vyplnenia kontaktného formulára na webovej stránke za účelom spätného kontaktu prevádzkovateľom z dôvodu záujmu o služby sa na Vás vzťahuje časť 4.2 tohto dokumentu s názvom „Klient resp. záujemca o produkt“ namiesto tejto časti 4.1.

4.1.2. Právny základ

Ak pri zaznamenávaní dokáže Prevádzkovateľ identifikovať osobu návštevníka webovej stránky, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom.

(i) Jedným právnym základom pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní je oprávnený záujem prevádzkovateľa, ponúknuť Vám, čo najlepšie špecifické nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách na webovej stránke, vrátane priamej reklamy, a (ii) druhým právnym základom môže byť súhlas Vás ako dotknutej osoby, pričom v súvislosti so súhlasom, ako právnym základom spracúvania osobných údajov, Prevádzkovateľ prehlasuje, že z povahy
produktov poskytovaných našou Prevádzkovateľom vyplýva, že nie sú určené resp. smerované pre deti do 16 rokov veku, a z toho dôvodu sa netýka povinnosť overovať či zákonný zástupca poskytol osobe mladšej ako 16 rokov súhlas so spracovaním jej osobných údajov (podľa §15 Zákona o ochrane osobných údajov).

4.1.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ Ing. Ľudovít Ligač – KSM spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov uvedených v bode 4.1.1. tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

 • emailová adresa (v prípade záujmu o zasielanie tzv. newsletters) a
 • v prípade, ak pri zaznamenávaní dokáže Prevádzkovateľ identifikovať osobu návštevníka
  webovej stránky, tak aj nasledovné typy súborov cookies:

Nevyhnutne potrebné súbory cookies: Nevyhnutne potrebné súbory cookies zaručujú funkcie, bez ktorých by ste nemohli webovú stránku používať a zabezpečujú, okrem iného, že pri vyvolaní funkcií webovej stránky sa zobrazuje verzia, ktorá má objem údajov zodpovedajúci širokopásmovému pripojeniu k internetu, ktoré používate. Okrem toho cookies tohto typu ukladajú Vaše rozhodnutie o používaní súborov cookies na našich stránkach.

Nevyhnutne potrebné súbory cookies, ktoré používame sú najmä:súbory cookies, ktoré sa používajú výlučne na zabezpečenie prenosu údajov cez internet; asúbory cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme Vám poskytli službu, ktorú ste výslovne požadovali (tzn. ak sú tieto súbory cookie zakázané, nebudeme Vám môcť
poskytnúť službu, ktorú ste výslovne požadovali).

Analytické/výkonové súbory cookies: Tieto súbory cookie slúžia na poskytovanie štatistických informácií o výkonnosti našej webovej stránky (napr. na počet návštev, zdrojov návštevnosti a pod.).

Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookies umožňujú našej webovej stránke pamätať si voľby vykonané na Vašom zariadení počas prehliadania webovej stránky a poskytovať vylepšené a osobné funkcie. Táto kategória môže zahŕňať súbory cookie tretej strany.

Zacieľujúce (reklamné) súbory cookies: Tieto súbory cookies sú nastavené na zobrazenie cielených reklám na základe Vašich záujmov na stránkach alebo na manažovanie našej reklamy. Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o Vašich aktivitách na týchto stránkach a iných stránkach, aby vám poskytli cielenú reklamu.

Súbory cookies sociálnych sietí: Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o používaní sociálnych sietí za účelom vytvárania Vášho profilu (pričom neukladajú priamo Vaše osobné údaje, ale sú založené na jednoznačnej identifikácii Vášho prehliadača a zariadenia, cez ktoré ste webovú stránku navštívili).

4.1.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo Prevádzkovateľ, a to v elektronickej forme. Určité činnosti pre Prevádzkovateľa uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé spoločnosti poskytujúce našej spoločnosti IT služby, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk prípadne iné poradenské spoločnosti.

Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb Prevádzkovateľa Ing. Ľudovít Ligač – KSM. Osobné údaje môžu byť sprístupnené aj subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov (napr. orgány činné v trestnom konaní a pod.).

4.1.5. Prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj prostredníctvom poskytovateľov služieb, elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Prevádzkovateľ si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

4.1.6. Doba spracúvania osobných údajov

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Informácie, ktoré spájame s údajmi z cookies uchovávame podľa vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli alebo podľa doby trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vašou osobou.

Skombinované údaje z cookies a našich systémov budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na účel pre ktorý boli zbierané, najdlhšie však 2 roky. Osobné údaje získané za účelom zasielania marketingových materiálov a ponúk na základe žiadosti dotknutej osoby a po vyjadrení súhlasu dotknutej osoby budú spracúvané po dobu 5 rokov alebo do momentu odvolania súhlasu dotknutej osoby (viď prvá odrážka bodu 2. tohto dokumentu).

4.2. Klient (resp. záujemca o produkt)

Produktom Prevádzkovateľa Ing. Ľudovít Ligač – KSM sa rozumie akákoľvek služba poskytovaná Prevádzkovateľom Ing. Ľudovít Ligač – KSM a/alebo akýkoľvek tovar predávaný Prevádzkovateľom Ing. Ľudovít Ligač – KSM .

4.2.1. Účel spracovávania osobných údajov

Aby bolo možné uzatvoriť a plniť zmluvu s vami alebo s Prevádzkovateľom, ktorého zastupujete, je potrebné spracovať vaše osobné údaje. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našich webových stránok (časť. 4.1 tohto dokumentu) alebo fyzických miest, v závislosti od toho, ako ste sa rozhodli komunikovať s našim Prevádzkovateľom v súvislosti so záujmom o produkt/-y.

Spracovanie objednávky tovaru objednaného prostredníctvom našej webovej stránky, telefonickej zákazníckej linky alebo prostredníctvom komunikácie so zákazníckou podporou prostredníctvom e-mailov a sociálnych sietí.

Zákonným dôvodom je nevyhnutnosť pre splnenie náležitostí kúpnej zmluvy (účtovné doklady).

Komunikácia a zákaznícka podpora: Osobné údaje sú využívané za účelom komunikácie s vami. Môžeme vás napríklad kontaktovať z nasledujúcich dôvodov:
        – pomoc s dokončením vašej objednávky,
        – podanie informácie o aktuálnom stave vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie
        – získanie ďalších potrebných informácií 

Kontaktný formulár: návštevník e-shopu má možnosť prostredníctvom kontaktného formulára osloviť Prevádzkovateľa s nejakou požiadavkou. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

meno, priezvisko
e-mailová adresa

Registračný formulár: Zákazník má možnosť zaregistrovať sa v e-shope, registrovaný zákazník má možnosť využívať ponúkané výhody daného e-shopu. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

meno, priezvisko
e-mailová adresa
adresa
telefónne číslo
IČO
Názov firmy
Fakturačná a doručovacia adresa

Upselling: Na základe obsahu zákazníkovho košíku/prípadne na základe tovaru, ktorý už v danom e-shope nakúpil predtým, sa zákazníkovi pri dokončovaní jeho objednávky (v jej platobnom procese) zobrazí obchodníkom odporúčaný tovar k ďalšiemu nákupu. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

e-mailová adresa

Newsletter: Zasielanie noviniek a informácií prostredníctvom e-mailu – newsletter – zaregistrovaným odoberateľom.

Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

e-mailová adresa


Wishlist: Registrovaný zákazník má možnosť si zaradiť vybraný tovar do tzv. wishlistu (zoznam prianí). Zasielanie e-mailu s upozornením, že sa tovar zaradený do wishlistu predáva za zvýhodnenú cenu alebo je opäť dostupný.

Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

e-mailová adresa
registračné údaje zákazníka

Otázka ku produktu: Návštevník e-shopu má možnosť opýtať sa otázku ohľadom konkrétneho produktu prostredníctvom formulára otázka ku produktu. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

e-mailová adresa
telefónne číslo

Odporučiť produkt: Návštevník e-shopu má možnosť odporúčiť daný produkt svojmu priateľovi prostredníctvom vyplnenia formulára odporúčiť priateľovi. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

e-mailová adresa
e-mailová adresa priateľa
meno, priezvisko

Recenzia: Návštevník e-shopu má možnosť podeliť sa o svoju skúsenosť s produktom prostredníctvom vyplnenia formulára recenzia. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

e-mailová adresa
meno, priezvisko

Spotrebiteľská súťaž: Organizovanie súťaží prostredníctvom internetových obchodov alebo sociálnych sietí. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

meno, priezvisko
adresa doručenia
e-mailová adresa
telefónne číslo

Sociálne siete: Pri prevádzkovaní profilu na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram) je našim záujmom zvyšovanie povedomia o prevádzkovateľovi v online prostredí a komunikácia so zákazníkmi.

Osobné údaje, ktoré uverejníte na našich stránkach sociálnych sietí ako napríklad komentáre, lajky, videá, obrázky atď. sa uverejnia prostredníctvom platformy sociálnej siete. Osobné údaje následne nespracúvame na iný účel.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. Námietky môžete zaslať e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa ksm@ksm.sk .

Prevádzkovatelia sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Na prenos údajov a využívanie vašich údajov zo strany prevádzkovateľov sociálnych sietí nemáme žiadny vplyv Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľa platformy sociálnej siete:
– Facebook – nasledujúci link: https://www.facebook.com/policy.php ;
–Instagram – môžete použiť odkaz: https://help.instagram.com/519522125107875 ;
V určitých spracovateľských operáciách vystupujeme s prevádzkovateľmi sociálnych sietí ako spoloční prevádzkovatelia v zmysle čl. 26 bod 4 GDPR.
Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR .

Zdroj osobných údajov. Kontaktné osobné údaje nám poskytuje sám záujemca o produkt, a to dobrovoľne prípadne ich získavame z verejne prístupných zdrojov (registrov a databáz záujemcov o produkty obdobné produktom nášho Prevádzkovateľa).

4.2.2. Právny základ

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ.

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho marketingu podľa článku 6 ods.1 písmeno a) Nariadenia GDPR Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods.1 písmeno b)
Nariadenia GDPR Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písmena c) Nariadenia GDPR Oprávnený záujem prevádzkovateľa na marketingové účely podľa článku 6 ods.1
písmeno f) Nariadenia GDPR 4.2.3. Rozsah spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ Ing. Ľudovít Ligač – KSM spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov uvedených v bode 4.2.1 tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

 • meno, priezvisko, titul
 • adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa
 • IČO
 • číslo telefónu, e-mailová adresa
 • platobné údaje

4.2.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo Prevádzkovateľ, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady a pod. Určité činnosti pre Prevádzkovateľa uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa.

Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé účtovné, daňové a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk, kuriérske alebo prepravné spoločnosti (v prípade doručovania tovaru prostredníctvom kuriéra alebo inej prepravnej spoločnosti), právni zástupcovia a pod. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien, a to podľa aktuálnych potrieb Prevádzkovateľa Ing. Ľudovít Ligač – KSM.

4.2.5. Prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Prevádzkovateľ si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

4.2.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše údaje uchováva Prevádzkovateľ tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané (viď bod 4.2.1vyššie), ak máme oprávnený záujem ich uchovať napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom, Prevádzkovateľ uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonom stanovená, je Prevádzkovateľ oprávnená uchovávať Vaše osobné údaje najmenej tri roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu (maximálne však po dobu desiatich rokov, ak príslušné právne predpisy nestanovujú vyššie dobu uchovávania). V prípade súdneho sporu s Vami (ako dotknutou osobou) najmenej tri roky odo dňa právoplatného skončenia súdneho sporu.

4.3. Uchádzač o zamestnanie

4.3.1. Účel spracovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ Ing. Ľudovít Ligač – KSM bude spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely:

 • Nábor nových zamestnancov. Vaše údaje spracovávame, aby sme zistili, či ste
  kvalifikovaným kandidátom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate.
  -Riešenie sporov. Osobné údaje môže Prevádzkovateľ spracovávať za účelom riešenia
  sporov, sťažností alebo právnych procesov.
  -Dodržiavanie zákona. Možno bude Prevádzkovateľ musieť spracovávať Vaše osobné údaje,
  aby sme dodržiavali zákon alebo aby sme vyhoveli súdnemu rozhodnutiu.
  Zdroj osobných údajov. Osobné údaje poskytuje našej spoločnosti sám záujemca o
  zamestnanie, a to dobrovoľne prípadne ich Prevádzkovateľ získava z verejne prístupných
  zdrojov (registrov a databáz uchádzačov na trhu práce).

4.3.2. Právny základ

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje preto, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je prijať kvalifikovaných kandidátov. V niektorých prípadoch budeme Vaše osobné údaje spracovať preto, aby sme si splnili zákonné záväzky (teda na zákonnom právnom základe) alebo ich budeme spracovávať na právnom základe predzmluvných vzťahov (pričom v prípade
uzavretia pracovnej zmluvy budete ako zamestnanec našej spoločnosti osobitne písomne poučený v súvislosti s ochranou osobných údajov).

4.3.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

V prípade Vášho záujmu o zamestnanie u nášho Prevádzkovateľa, získavame od Vás najmä nasledovné informácie:
-Kontaktné údaje: napríklad Vaše meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, súkromná emailová adresa, telefónne číslo.
-Informácie z Vášho životopisu/CV: ako napríklad Vaše predchádzajúce zamestnania, vzdelanie, zručnosti, jazykové znalosti a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete vo svojom životopise uviesť.
-Motivačný list: akékoľvek informácie, ktoré sa rozhodnete uviesť vo svojom motivačnom liste.
-Spôsobilosť na prácu: možno budete musieť preukázať, že ste zákonne spôsobilý sa zamestnať v našej spoločnosti, napr. vzdelanie, jazykové zručnosti, zdravotná spôsobilosť pre vybrané typy pozícií a pod.
-Referencie: môžeme sa rozhodnúť získať referencie od osôb, ktoré s Vami pracovali v minulosti. Všeobecne povedané, budeme tieto osoby kontaktovať len, ak nám poskytnete ich mená a kontaktné údaje.

4.3.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo Prevádzkovateľ, a to v písomnej a elektronickej forme. Prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Ak získame informácie od tretích strán (ako je uvedené vyššie), poskytneme im Vaše meno a priezvisko a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby nám poskytli relevantné informácie o vás.
 • Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi SR.
 • Rovnako môžeme v prípade oprávneného záujmu našej spoločnosti poskytnúť Vaše osobné údaje spoločnostiam s ekonomickým alebo personálnym prepojením s Prevádzkovateľom. Určité činnosti pre Prevádzkovateľa uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté osobné údaje dotknutej osoby v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé personálne agentúry, účtovné, daňové a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce správu dátových úložísk a serverov. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb nášho Prevádzkovateľa.

4.3.5. Prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami(sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Prevádzkovateľ si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

4.3.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. To znamená, že vaše údaje uchováme počas trvania výberového konania a vymažeme vždy k poslednému dňu v roku nasledujúcom po roku v ktorom sme sa s Vašimi osobnými údajmi oboznámili. Dôvodom tohto uchovania je ochrana našich záujmov v prípade riešenia sporov.

Ak na obsadenie pozície vyberieme Vás, uchováme Vaše osobné údaje v osobnej zložke, v súlade s našimi internými základnými zásadami spracúvania osobných údajov (v podobe smernice). Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu po ukončení výberového procesu a to v prípade, že sa vyskytne právny spor alebo ak nám dáte povolenie na uchovanie vašich osobných údajov v evidencii po dlhšiu dobu.

4.4. Dodávateľ (resp. obchodný partner)

4.4.1. Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je (i) výberové konanie na pozíciu dodávateľa služieb a/alebo tovarov Prevádzkovateľovi Ing. Ľudovít Ligač – KSM alebo spolupracujúcej osoby spoločnosti, bez ohľadu na to či sa jedná o dlhodobý dodávateľsko-odberateľský vzťah alebo jednorazovú dodávku (ďalej aj ako „dodávateľ“) a následná evidencia dodávateľova správa predzmluvného/zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a Prevádzkovateľom, (ii) výkonu podnikateľskej činnosti našej spoločnosti ako aj (iii) na ochranu majetku Prevádzkovateľa a (iv) prípadne ďalšie účely, na ktoré dodávateľ udelil svoj súhlas. Zdroj osobných údajov. Osobné údaje poskytuje našej spoločnosti sám dodávateľ dobrovoľne prípadne ich Prevádzkovateľ získava z verejne prístupných zdrojov (registrov a databáz).

4.4.2. Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

 • výkon práv a plnenie zmluvných povinností vyplývajúcich najmä zo zmluvy medzi Prevádzkovateľom Ing. Ľudovít Ligač – KSM a dodávateľom a s ňou súvisiacej dokumentácie vrátane predzmluvných vzťahov (bez ohľadu na to či je taká zmluva uzatvorená ústne alebo písomne, a to aj vo forme objednávky) a
 • v určitých prípadoch i oprávnený záujem našej spoločnosti na riadny výkon jej podnikateľskej činnosti.

4.4.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ Ing. Ľudovít Ligač – KSM spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom naplnenie účelov uvedených v bode 4.4.1. tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

 • meno, priezvisko, titul
 • IČO
 • miesto podnikania, sídlo alebo prevádzka (ktoré môžu byť zhodné s bydliskom)
 • číslo telefónu, e-mail
 • čísla účtov (na zasielanie prípadných zmluvných plnení)

4.4.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo Prevádzkovateľ, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady a pod. Určité činnosti pre Prevádzkovateľa uskutočňujú subdodávatelia (resp. ostatní dodávatelia a obchodní partneri). Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé účtovné, daňové a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk, právni zástupcovia a iné. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb Prevádzkovateľa Ing. Ľudovít Ligač – KSM. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s našimi klientmi, ak ste dodávateľom, ktorý Prevádzkovateľovi dodáva produkty (t.j. tovary/služby), ktoré náš Prevádzkovateľ poskytuje takýmto klientom.

4.4.5. Prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj napríklad prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Prevádzkovateľ si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

4.4.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje bude Prevádzkovateľ Ing. Ľudovít Ligač – KSM spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami, ako dodávateľom. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom, Prevádzkovateľ uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonom stanovená, je Prevádzkovateľ oprávnený uchovávať Vaše osobné údaje najmenej tri roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu (maximálne však po dobu desiatich rokov, ak príslušné právne predpisy nestanovujú vyššie dobu uchovávania). V prípade súdneho sporu s Vami (ako dotknutou osobou) najmenej tri roky odo dňa právoplatného skončenia súdneho sporu.

Adresa
Coboriho 1
OD Polygon, prízemie
949 01 Nitra
Slovenská republika
Kontakt
Otváracie hodiny
 • Po-Pi: 8:30 - 17:00
 • So: zatvorené
Cashback

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV KSM , 2015 © BE INOVATIVE